Filters
  Preferences
  جستجو

  جلسه دکتر قربانی مدیر عامل موسسه با دکتر دبیریان«رئیس کمیسیون اقتصادی و مشارکت ها» و دکتر دائمی «رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادها» شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعامل و همکاری فی مابین

  جلسه دکتر قربانی مدیر عامل موسسه با دکتر دبیریان«رئیس کمیسیون اقتصادی و مشارکت ها» و دکتر دائمی «رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادها» شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعامل و همکاری فی مابین

  جلسه دکتر قربانی مدیر عامل موسسه با دکتر دبیریان«رئیس کمیسیون اقتصادی و مشارکت ها» و دکتر دائمی «رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادها» شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعامل و همکاری فی مابین

  نظر خود را وارد نمایید.